Zásady zpracování osobních údajů

 1. Obecná ustanovení

  Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady zpracování osobních údajů vás informují o tom, jak spolek Logopedia, z. s., se sídlem Pod strašnickou vinicí 240/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 058 53 362, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 67760 (dále jen „Logopedia” nebo též „my“), zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s provozováním aplikace AfaSlovník prostřednictvím svých webových stránek www.afaslovnik.cz (dále jen „aplikace AfaSlovník“) a jak dále s vašimi osobní údaji nakládáme a chráníme je (dále jen „ Zásady zpracování osobních údajů”).

  Aplikace AfaSlovník je logopedická aplikace sloužící podpůrně k léčbě afázie, popř. jiných logopedických poruch v České republice. Aplikace AfaSlovník slouží jednak pacientům s afázií, popř. jinou logopedickou poruchou jako léčebná pomůcka (dále jen „Pacient “ nebo „Pacienti“), a zároveň klinickým logopedům pro terapii s Pacienty (dále jen „Logoped“ nebo „Logopedové“) (Pacient a Logoped společně dále jen „Uživatelé“). Prostřednictvím aplikace AfaSlovník dochází k předávání a zpracování osobních údajů. Logopedia je při zpracování osobních údajů Uživatelů v postavení správce těchto osobních údajů. V případě, že nám dá Pacient svůj souhlas s předáváním údajů vybranému Logopedovi, tento Logoped se nachází v postavení samostatného správce osobních údajů, se kterým Logopedia nemá žádný jiný vztah.

  Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů je informovat vás o (i) tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a zabezpečujeme vaše osobní údaje, (ii) vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom vám pomohli je uplatňovat.

  Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. Užíváním aplikace AfaSlovník a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.

 2. Kontaktní údaje logopedia

  V rámci aplikace AfaSlovník vaše osobní údaje zpracovává spolek Logopedia, z. s., se sídlem Pod strašnickou vinicí 240/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 058 53 362, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 67760.

  Kontaktní údaje pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou: Adresa: Pod strašnickou vinicí 240/9, Strašnice, 100 00 Praha 10 Emailová adresa: info@afaslovnik.cz

  Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách aplikace AfaSlovník na následujícím odkazu: www.afaslovnik.cz/zpracovani-udaju.

 3. Účely zpracování osobních údajů

  1. Užívání aplikace AfaSlovník Pacientem

   K užívání aplikace AfaSlovník Pacientem je nezbytné vytvořit uživatelský účet. V závislosti na verzi služby aplikace AfaSlovník (včetně zvolených prémiových funkcí) mohou Pacienti využívat různé funkcionality aplikace AfaSlovník. Při užívání aplikace Pacientem může rovněž docházet ke zpracování jeho údajů o zdravotním stavu.

   Aplikace AfaSlovník umožňuje navazovat spojení mezi jednotlivými účty Uživatelů. Cílem propojení Uživatelů je zlepšení léčby afázie, popř. jiné logopedické poruchy umožněním kontroly a sledování postupu Pacienta v terapii Logopedem. K propojení dochází vždy s vědomostí všech propojovaných Uživatelů, na žádost alespoň jednoho z nich a s udělením specifického a výslovného souhlasu Pacienta.

   1. Registrační údaje Pacienta – účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

    Pro vytvoření a správu uživatelského účtu umožňujícího plné užívání aplikace AfaSlovník, jsou zpracovávány osobní údaje Pacientů. Jedná se o následující registrační údaje:

    • jméno a příjmení,
    • emailová adresa.

    Účelem zpracování těchto registračních údajů je umožnění poskytování služeb – tedy aplikace AfaSlovník. Užíváním aplikace AfaSlovník dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a námi. Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na právním základu, kterým je plnění této smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi vámi a námi.

    Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu vašeho užívání aplikace AfaSlovník a trvání našeho smluvního vztahu. V případě, že svůj účet Uživatele smažete nebo deaktivujete, můžeme nadále zpracovávat některé vaše osobní údaje a uživatelský obsah, a to za účelem zálohování, auditu, plnění zákonných povinností a ochrany našich právních nároků. V případě, že váš uživatelský účet bude neaktivní po dobu delší než 1 rok, můžeme se vás dotázat, jestli máme váš uživatelský účet zrušit nebo jestli si přejete, abychom ho nadále udržovali aktivní.

   2. Údaje o zdravotním stavu Pacienta – účel, rozsah a doba zpracování

    Abychom zajistili Pacientům plnou funkčnost aplikace AfaSlovník, může docházet ke zpracování údajů, které mohou mít povahu údajů o zdravotním stavu, tj. tzv. zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR. Může se jednat především o tyto údaje:

    • údaje týkající se zdravotního stavu včetně diagnózy
    • sledování postupného vývoje zdravotního stavu, to včetně případných statistik ohledně těchto údajů přímo souvisejících s využíváním aplikace AfaSlovník.

    V rámci poskytnutí co nejlepší terapeutické pomůcky je zpracování výše uvedených údajů nezbytnou součástí užívání aplikace AfaSlovník, která pomáhá k léčbě afázie, popř. jiné logopedické poruchy. Jejich zpracování je nezbytné pro zajištění plné funkčnosti aplikace AfaSlovník, sledování vývoje Pacienta a pokroku s léčbou.

    Ke zpracování těchto zvláštních kategorií osobních údajů dochází pouze na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše.

    Osobní údaje zvláštní kategorie jsou zpracovávány po dobu registrace Pacienta v aplikaci AfaSlovník a/nebo dokud Pacient udělený souhlas neodvolá. S ohledem na skutečnost, že zpracování výše uvedených údajů zvláštní kategorie je nezbytnou součástí užívání aplikace AfaSlovník a její užívání není možné bez zpracování těchto údajů, má odvolání souhlasu Pacientem stejné účinky jako podání výpovědi podle čl. 6.2 Všeobecných obchodních podmínek.

   3. Zpřístupnění údajů Pacienta Logopedovi

    Na základě souhlasu Pacienta může dojít k předávání jeho osobních údajů (včetně údajů o zdravotním stavu) Logopedovi, který je získává pro účely léčby afázie a sledování vývoje léčby Pacienta prostřednictvím individuálních statistik Pacienta, získání vědomosti o problematických heslech Pacienta, nastavení, modifikace a sledování dodržování terapeutického plánu Pacienta a následné využití těchto znalostí při léčbě Pacienta apod.

    Logoped na základě vašeho souhlasu získává přístup k následujícím osobním údajům:

    • jméno a příjmení,
    • údaje týkající se zdravotního stavu včetně diagnózy,
    • sledování postupného vývoje zdravotního stavu, a to včetně případných statistik ohledně těchto údajů přímo souvisejících s využíváním aplikace AfaSlovník.

    Pro osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu Pacientů, kteří s takovým zpracováním svých údajů udělili souhlas, je Logoped v postavení samostatného správce, který je samostatně odpovědný za zpracování osobních údajů Pacienta.

    Souhlas s předáváním údajů Logopedovi je možné kdykoli odvolat; tím však nejsou dotčeny jeho případné zákonné povinnosti a povinnosti samostatného správce osobních údajů.

  2. Užívání aplikace AfaSlovník Logopedem

   K užívání aplikace AfaSlovník Logopedem je nezbytné vytvořit uživatelský účet. Logoped může využívat všechny aktuálně dostupné funkcionality aplikace AfaSlovník.

   Aplikace AfaSlovník umožňuje navazovat spojení mezi účtem Logopeda a jeho pacientů za účelem zlepšení léčby afázie či jiné logopedické poruchy a umožnění kontroly a sledování postupu Pacienta v terapii Logopedem. K propojení dochází vždy na základě výslovného souhlasu Pacienta.

   Aby mohla být aplikace AfaSlovník využita k léčbě Pacienta Logopedem, dochází nezbytně ke zpracování osobních údajů Pacienta, a to včetně údajů o zdravotním stavu.

   1. Registrační údaje Logopeda – účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

    Pro vytvoření a správu uživatelského účtu umožňujícího plné užívání aplikace AfaSlovník jsou zpracovávány osobní údaje Logopedů. Jedná se o následující registrační údaje:

    • jméno a příjmení,
    • emailová adresa,
    • označení pracoviště.

    Účelem zpracování těchto registračních údajů je umožnění poskytování služeb – tedy aplikace AfaSlovník. Užíváním aplikace AfaSlovník dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a námi. Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na právním základu, kterým je plnění této smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi vámi a námi.

    Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu vašeho užívání aplikace AfaSlovník a trvání našeho smluvního vztahu. V případě, že svůj účet Uživatele smažete nebo deaktivujete, můžeme nadále zpracovávat některé vaše osobní údaje a uživatelský obsah, a to za účelem zálohování, auditu, plnění zákonných povinností a ochrany našich právních nároků. V případě, že váš uživatelský účet bude neaktivní po dobu delší než 1 rok, můžeme se vás dotázat, jestli máme váš uživatelský účet zrušit nebo jestli si přejete, abychom ho nadále udržovali aktivní.

   2. Zpřístupnění údajů Pacienta Logopedovi

    Na základě souhlasu Pacienta může dojít k předávání jeho osobních údajů (včetně údajů o zdravotním stavu) Logopedovi. Účel zpřístupnění údajů Pacienta Logopedovi a rozsah takto zpřístupněných údajů je popsán v kapitole 3.1.3.

    Odvoláním souhlasu s předáváním údajů Logopedovi nejsou dotčeny jeho případné zákonné povinnosti a povinnosti samostatného správce osobních údajů.

    Logoped se nachází v postavení samostatného správce a nese odpovědnost za zpracování veškerých osobních údajů, které mu jsou na základě souhlasu Pacienta poskytnuty. Logoped je povinen splnit veškeré povinnosti správce dle platných právních předpisů, včetně poskytnutí informací o zpracování. Za nakládání Logopeda s takto zpřístupněnými osobními údaji neneseme žádnou odpovědnost.

  3. Zasílání novinek

   Vaše registrační osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem zasílání novinek, obchodních nabídek a dalšího personalizovaného obsahu (obchodní sdělení).

   Účelem zpracování je zasílání novinek, obchodních nabídek a sdělení a dalšího personalizovaného obsahu o našich službách a námi organizovaných akcích, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, pro statistické účely a další marketingové aktivity Logopedia.

   Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu. Zasílání obchodních sdělení je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Komunikace

   Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat pro zajištění naší vzájemné komunikace v záležitostech souvisejících s aplikací AfaSlovník (např. poskytování informací o dostupnosti, bezpečnosti, změn dotýkajících se Vašeho užívání aplikace AfaSlovník, a dalších souvisejících skutečnostech). Vaše osobní údaje zpracováváme také, abychom Vám odpověděli v případě, že nás kontaktujete.

  5. Analýza

   Pro analytické účely můžeme využívat anonymizované osobní údaje získané při provozování aplikace AfaSlovník. Pro tuto analýzu užívání aplikace AfaSlovník jejími Uživateli využíváme pouze anonymizované a agregované údaje o způsobu užívání aplikace AfaSlovník.

   Anonymizace osobních údajů za tímto účelem je založena na našem oprávněném zájmu spočívající v průběžném vyhodnocování a aktualizacích aplikace AfaSlovník.

  6. Cookies

   1. Pro analýzu používání naší webové stránky využíváme systém Google Analytics. Údaje o vašem využití stránky, které soubory cookies vytvářejí, včetně vaší IP adresy, společnost Google zasílá k uložení na servery umístěné ve Spojených státech amerických. Společnost Google tyto informace využívá za účelem hodnocení vašeho využívání stránky, vytváření zpráv o aktivitě stránky určených jejímu správci a poskytování dalších služeb spjatých s aktivitou stránky a způsobu využití internetu. Použití cookies můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Více informací naleznete v sekci „ Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace partnerů “ nebo v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google .

    Pro odhlášení z tohoto sběru dat je rovněž možné využít rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on . Cookies můžete kdykoliv smazat v nastavení internetového prohlížeče.

   2. Správa

    V případě, že si nepřejete, aby docházelo k instalaci cookies na vašem zařízení, můžete kdykoliv změnit nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče.

    Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro více informací, jak nastavit svůj internetový prohlížeč, můžete využít sekci „Nápověda“ svého internetového prohlížeče (nebo také navštívit adresu https://www.aboutcookies.org ).

    Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

 4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

  Na základě výslovného souhlasu Pacienta můžeme zpřístupňovat jeho osobní údaje jím vybranému Logopedovi, jak je popsáno v kapitole 3 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

  Dále můžeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami, které pro nás zajišťují některé služby související např. s marketingem, administrativní podporou nebo softwarovými nástroji. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména s:

  • poskytovateli služeb platebních bran za účelem provedení plateb za služby, které jsou součástí placené verze aplikace AfaSlovník;
  • externími auditory, konzultanty, daňovými poradci a právními zástupci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti, a to za účelem ochrany našich oprávněných zájmů;
  • orgány veřejné moci za účelem plnění našich zákonných povinností.

  S výše uvedenými zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů (kromě případů, kdy uzavření takových smluv není povinné, např. při předávání osobních údajů orgánům veřejné moci).

  Logopedia nepředává přímo vaše osobní údaje do třetích zemí, tj. mimo EU/EHP.

 5. Zabezpečení dat

  Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

 6. Vaše práva jako subjektu údajů

  Pokud jste Uživatelem, který udělil souhlas se zpracováním údajů, můžete uplatnit vůči Logopedia, jakožto správci vašich osobních údajů, jakékoli právo uvedené v této kapitole 6. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě jiného právního titulu můžete uplatnit vůči Logopedia níže uvedená práva přiměřeně.

  O přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem budeme informovat každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

  Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách www.afaslovnik.cz.

  Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

  1. Co můžete požadovat

   V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste nám poskytli. Vezměte prosím na vědomí, že zpětvzetí vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování uskutečněného na základě vašeho souhlasu před tímto zpětvzetím.

  2. Oprava vašich osobních údajů

   Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

   Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

   Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat vaše osobní údaje v rámci uživatelského účtu v aplikaci AfaSlovník, můžete o aktualizaci vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme vaši identitu a vaše osobní údaje aktualizujeme. 

  3. Vymazání vašich osobních údajů

   Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů.

   Zároveň neodpovídáme za smazání údajů ze strany Logopeda, pokud je tento ukládá pro své vlastní účely jako samostatný správce.

  4. Odvolání vašeho souhlasu

   Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Zejména můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpřístupněním osobních údajů (vč. zdravotních záznamů) svému Logopedovi. Tyto souhlasy lze odvolat prostřednictvím nastavení vašeho uživatelského účtu. Dopady odvolání souhlasu jsou upraveny v kapitole 3.1.2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

   Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

  5. Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

   Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to budete požadovat, zašleme vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterou uvedete ve vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný. 

  6. Námitky proti zpracování

   Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

  7. Omezení zpracování

   Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

   Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů 

   Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 7. Aktualizace zásad zpracování osobních údajů

  Průběžně můžeme Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad zpracování osobních údajů na následujícím odkazu: www.afaslovnik.cz/zpracovani-udaju.