Všeobecné obchodní podmínky aplikace Afaslovník

Vážíme si Vašeho zájmu užívat aplikaci AfaSlovník, logopedickou aplikaci podporující léčbu afázie a jiných logopedických poruch v České republice. Aplikace AfaSlovník slouží jednak pacientům s afázií, popř. jinou logopedickou poruchou jako léčebná pomůcka a zároveň logopedům pro terapii s pacienty.

Aplikace AfaSlovník (dále jen „Aplikace“) je provozována spolkem Logopedia, z. s., se sídlem Pod strašnickou vinicí 240/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 058 53 362, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 67760 (dále jen „Logopedia“ nebo také „my“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání služeb Aplikace poskytovaných spolkem Logopedia (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1. Definice

  1. Pro účely našeho smluvního vztahu založeného těmito Obchodními podmínkami mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. Občanský zákoník

    znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšcích předpisů;
   2. Aplikace

    znamená SaaS software AfaSlovník, který je přístupný online na adrese: www.afaslovnik.cz;
   3. GDPR

    je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
   4. Logoped

    je fyzická osoba vystupující v Aplikaci jako logoped;
   5. Pacient

    je fyzická osoba trpící afázií, popř. jinou logopedickou poruchou;
   6. Placená funkce

    je nadstandardní funkcionalita Aplikace, která je dostupná na základě zvláštní objednávky Uživatele;
   7. Obchodní podmínky

    jsou tyto všeobecné obchodní podmínky užívání Aplikace;
   8. Smluvní strany

    jsou spolek Logopedia a Uživatel, kteří mezi sebou uzavřeli smlouvu o poskytování služeb;
   9. Uživatel

    je Pacient, Logoped, popř. jakákoli jiná osoba, která má zřízený uživatelský účet v Aplikaci.
 2. Smlouva o poskytování služeb

  1. Předmět smlouvy

   . Předmětem smlouvy o poskytování služeb je umožnění přístupu Uživatelů k Aplikaci a jejím funkcionalitám, možnost užívat Aplikaci včetně jejích funkcionalit a případně si zakoupit Placené funkce Aplikace.
  2. Účel Aplikace

   . Účelem Aplikace, která je přístupná online jako software as a service („SaaS“), a to prostřednictvím webového prohlížeče na adrese www.afaslovnik.cz, je poskytování logopedické pomůcky sloužící podpůrně k léčbě afázie nebo jiných logopedických poruch. Aplikace slouží jednotlivým Pacientům a logopedům jako nástroj pro terapii s Pacienty.
  3. Uzavření smlouvy

   . Odesláním řádně vyplněného registračního formuláře (tlačítko „Registrovat“) obsahujícího úplné a pravdivé údaje ze strany zájemce o užívání Aplikace, dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb za podmínek odpovídajících těmto Obchodním podmínkám. Vyplněním a odesláním registračního formuláře zájemce o užívání Aplikace prohlašuje a potvrzuje, že se náležitě seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek, těmto rozumí a vyjadřuje vůli uzavřít se spolkem Logopedia smlouvu o poskytování služeb za podmínek vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb není dotčena možnost Uživatele si kdykoli v budoucnu zakoupit dostupné Placené funkce v rámci svého uživatelského účtu v Aplikaci.
 3. Užívání aplikace

  1. Rozsah aplikace

   . Aplikace umožňuje užívání způsobem, v rozsahu a ve verzi aktuálně dostupné na adrese www.afaslovnik.cz. Aplikace umožňuje rozšířené užití při zakoupení Placených funkcí Aplikace. Aktuální podmínky, rozsah a dostupnost jednotlivých Placených funkcí jsou uvedeny na adrese www.afaslovnik.cz.
  2. Zprostředkování

   . Aplikace slouží jako poskytovatel logopedické pomůcky a zprostředkovatel kontaktu mezi Pacientem a jeho Logopedem (na základě vymezených podmínek). Užívání této logopedické pomůcky je nutné konzultovat s lékařem nebo jiným odborníkem.
  3. Žádné poskytování zdravotních služeb

   . Logopedia není oprávněna poskytovat zdravotní či jiné odborné služby. Spolek Logopedia není poskytovatelem zdravotních služeb ani odborníkem pro poskytování zdravotní péče, konzultačních či jiných obdobných služeb v oboru zdravotnictví. Aplikace, jakékoli její funkcionality ani jejich užívání nepředstavují poskytování zdravotních či jiných konzultačních či odborných služeb ze strany spolku Logopedia. Aplikace má pouze podpůrný charakter při léčbě jakéhokoli onemocnění a spolek Logopedia nezaručuje jakékoliv výsledky. Jakékoli užívání Aplikace Uživatelem je zcela dobrovolné.
  4. Žádné ověřování Logopeda

   . Spolek Logopedia neodpovídá za oprávnění Logopeda (tj. osoby registrované v Aplikaci jako Logoped) k výkonu jím poskytovaných služeb (ať už v rámci Aplikace nebo mimo ni) a jeho oprávnění k výkonu jakýchkoli služeb žádným způsobem neověřuje. Rovněž nedochází k ověření identity těchto osob nad rámec registrace a uzavření smlouvy v online prostředí. Spolek Logopedia nepřebírá odpovědnost za činnost Logopeda a vystupuje pouze jako nezávislý zprostředkovatel Aplikace, jakožto podpůrného nástroje napomáhajícího při léčbě afázie.
 4. Práva a povinnosti stran

  1. Uživatelský účet

   . Spolek Logopedia se uzavřením smlouvy o poskytování služeb zavazuje umožnit Uživateli přístup do Aplikace prostřednictvím příslušného účtu Uživatele a umožnit užívání Aplikace způsobem a v rozsahu odpovídajícím aktuálně dostupné verzi Aplikace včetně Placených funkcí zakoupených Uživatelem.
  2. Platba

   . Uživatel se uzavřením smlouvy o poskytování služeb zavazuje hradit spolku Logopedia cenu v souladu s čl. 5 těchto Obchodních podmínek.
  3. Placené funkce

   . Uživatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb změnit jím zvolenou Placenou funkci/Placené funkce Aplikace (tj. zakoupit nebo zrušit Placenou funkci či více Placených funkcí), a to prostřednictvím svého uživatelského účtu. K zakoupení Placených funkcí Aplikace dochází okamžikem uhrazení ceny předplatného každé jednotlivé nově zvolené Placené funkce dle čl. 5. K účinnosti zrušení Placené funkce dochází okamžikem uplynutí doby již uhrazeného předplatného jednotlivé Placené funkce.
  4. Heslo

   . Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení důvěrnosti hesla k uživatelskému účtu v Aplikaci. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerou činnost vykonanou v rámci jeho uživatelského účtu v Aplikaci. V případě, že se Uživatel dozví o neoprávněném užití Aplikace prostřednictvím jeho účtu je povinen toto okamžitě oznámit spolku Logopedia na adresu: info@afaslovnik.cz.
 5. Poplatky za užívání aplikace

  1. Zpoplatnění užívání Aplikace

   . Zřízení uživatelského účtu v Aplikaci není zpoplatněno. Některé funkce Aplikace mohou být zpoplatněny (zejména Placené funkce). Vaše užívání Aplikace je zpoplatněné podle zpoplatněných funkcí Aplikace, které jste si zvolili. Dostupné v Placené funkce včetně veškerých podmínek užití a cen jsou dostupné na adrese www.afaslovnik.cz.
  2. Předplatné

   . V případě objednání zpoplatněných funkcí Aplikace jsou tyto hrazeny ve formě předplatného konkrétní funkce na jeden, tři nebo šest kalendářních měsíců dle volby Uživatele. Předplatné se hradí vždy předem na konkrétní předplacené období. Výše předplatného je stanovena bez ohledu na skutečné užívání služeb Uživatelem. Uživatel nemá nárok na vrácení již uhrazeného předplatného. Uživatel je oprávněn kdykoli od této smlouvy o poskytování služeb odstoupit podle čl. 6.2.
  3. Platební podmínky

   . Uživatel je oprávněn si zvolit platební metodu. Platba předplatného probíhá vždy bezhotovostně, a to převodem na účet nebo online platební kartou prostřednictvím platební brány. Převod na účet je Uživatel povinen učinit na základě faktury vystavené spolkem Logopedia na dané předplacené období. Veškeré platební údaje jsou uvedeny na příslušné faktuře, která je Uživateli zaslána na jím uvedenou kontaktní emailovou adresu. Fakturu se Uživatel zavazuje uhradit ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení na číslo účtu uvedené ve faktuře.
 6. Trvání a ukončení smlouvy

  1. Trvání smlouvy

   . Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu existence uživatelského účtu Uživatele.
  2. Ukončení smlouvy Uživatelem.

   Uživatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb kdykoli vypovědět zrušením své registrace prostřednictvím oznámení spolku Logopedia zaslaného na adresu: info@afaslovnik.cz, a to s okamžitou účinností. Spolek Logopedia se v takovém případě zavazuje v přiměřené lhůtě od doručení výpovědi odstranit uživatelský účet Uživatele v Aplikaci. V případě výpovědi smlouvy o poskytování dle tohoto odstavce nevzniká Uživateli nárok na vrácení již uhrazeného předplatného ani jeho části.
  3. Ukončení smlouvy spolkem Logopedia

   . Spolek Logopedia je oprávněn:
   1. kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování služeb zasláním informace o zrušení registrace Uživatele v Aplikaci a na jeho kontaktní email. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Uživateli, avšak v žádném případě neuběhne dříve, než vyprší předplatné jakékoliv placené služby.
   2. v případě hrubého porušení povinností Uživatele okamžitě vypovědět smlouvu o poskytování služeb zasláním informace o zrušení registrace Uživatele v Aplikaci a na jeho kontaktní email. V případě ukončení poskytování služeb z důvodu hrubého porušení Uživatele nevzniká Uživateli nárok na vrácení již uhrazených poplatků ani jejich části.
 7. Osobní údaje

  1. Zpracování osobních údajů pro plnění této Smlouvy

   . Smluvní strany berou na vědomí, že pro účely plnění této smlouvy o poskytování služby je každá ze Smluvních stran oprávněna zpracovávat osobní údaje druhé Smluvní strany. Zejména se jedná o zpracování jména a příjmení, popřípadě názvu pracoviště, e-mailové adresy a dalších kontaktních údajů Smluvních stran (popř. jejich kontaktních osob). Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci příslušné Smluvní strany v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb dle této smlouvy o poskytování služby a budou zpřístupněny pouze zaměstnancům příslušné Smluvní strany.
  2. Logoped

   . Pokud jste Logoped, berete na vědomí, že vůči jakýmkoli údajům zpřístupněným v rámci Aplikace jste v postavení samostatného správce osobních údajů a samostatně odpovídáte za zajištění souladu s příslušnými právními předpisy, včetně GDPR, při nakládání s těmito osobními údaji. Spolek Logopedia nenese žádnou odpovědnost za nakládání s osobními údaji Uživatelů Logopedem.
  3. Pacient

   . Zpracováváme osobní údaje Pacientů, včetně údajů, které mohou mít povahu údajů o zdravotním stavu (diagnóza, sledování postupného vývoje zdravotního stavu (léčebné pokroky), terapeutický plán), tj. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je nezbytné pro zajištění plné funkčnosti Aplikace, sledování vývoje a pokroku s léčbou.
  4. Více informací ke zpracování osobních údajů prováděného v rámci Aplikace naleznete zde: www.afaslovnik.cz/zpracovani-udaju.
 8. Záruky a prohlášení

  1. SaaS

   . Prohlašujete, že jste si vědomi, že je Aplikace poskytována jako software SaaS a spolek Logopedia neposkytuje žádnou záruku za správné fungování Aplikace. Ledaže to platné právní předpisy v konkrétním případě nepřipouštějí, souhlasíte s vyloučením odpovědnosti za vady Aplikace.
  2. Odstávky

   . Případné odstávky Aplikace nepředstavují porušení povinností spolku Logopedia dle smlouvy o poskytování služeb.
  3. Obsah třetích stran

   . Spolek Logopedia nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, který může být prostřednictvím Aplikace zpřístupněn.
  4. Logoped

   . Pokud jste Logoped, prohlašujete vůči Pacientům, že disponujete všemi náležitými oprávněními a souhlasy v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb, zejména, ale nikoli výlučně, jste způsobilý a oprávněný vykonávat činnost Logopeda. Zejména prohlašujete, že Vaše užívání Aplikace neoprávněně nezasahuje do práv třetích osob, nevznikají žádné závazky vůči třetím osobám. V případě vzniku újmy v souvislost s porušením Vaší povinnosti dle tohoto článku se zavazujete nahradit vzniklou újmu.
 9. Práva duševního vlastnictví LOGOPEDIA

  1. Berete na vědomí, že spolek Logopedia je držitelem veškerých práv k Aplikaci, zejména práv duševního vlastnictví, a to bez ohledu na to, zda jsou tato práva registrována, či nikoli.
  2. Ledaže se se spolkem Logopedia písemně dohodne jinak, žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek Vám nezakládá právo užívat jakékoli obchodní označení, názvy, ochranné známky, softwarové značky, loga, názvy domén či jiná označení související s Aplikací.
  3. Spolek Logopedia Vám dává celosvětovou, bezúplatnou, nevýhradní licenci k užívání Aplikace, kterou nejste oprávnění převést nebo podlicencovat třetí osobě a která je omezena trváním našeho smluvního vztahu podléhajícího těmto Obchodním podmínkám. Účelem licence je pouze oprávnění k užívání Aplikace oprávněným Uživatelem.
  4. Nejste oprávněni jakkoli rozmnožovat, upravovat, dekompilovat, extrahovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Aplikace nebo jeho části. Nesmíte Aplikaci užívat za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu.
 10. Omezení odpovědnosti

  1. V maximálním možném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a z jakéhokoli právního titulu, spolek Logopedia nebude odpovědný za žádné nepřímé újmy, včetně, ale nikoli výlučně, nemajetkové újmy, náhodné nebo následné újmy (jako např. náklady právního zastoupení, ušlý zisk nebo příjem, přerušení podnikání, ztrátu obchodních informací apod.) vzniklé z důvodu nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami a Aplikací.
  2. Omezení odpovědnosti spolku Logopedia platí bez ohledu na to, zda si spolek Logopedia byl nebo nebyl nebo měl být vědom možnosti vzniku této újmy.
  3. Celková odpovědnosti spolku Logopedia za přímé škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s užíváním Aplikace bude omezená do výše částky, kterou jste spolku Logopedia zaplatili za užívání Aplikace. V případě, že jste spolku Logopedia žádnou částku nezaplatili, tj. Aplikace Vám byla poskytována zdarma, je výše přímé škody omezena částkou 1.000 Kč. Přijetím těchto Obchodních podmínek souhlasíte s tím, že toto omezení výše náhrady škody s přihlédnutím ke všem okolnostem není nepřiměřené a odpovídá očekáváním obou smluvních stran.
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Berete na vědomí a souhlasíte, že Aplikace může obsahovat sponzorovaný, propagační a reklamní obsah.
  2. Tyto Obchodní podmínky představují veškeré ujednání mezi Vámi a spolkem Logopedia a uplatní se na veškeré Vaše užívání Aplikace a zcela nahrazují jakékoli předchozí ujednání mezi Vámi a spolkem Logopedia v souvislosti s Aplikací.
  3. Souhlasíte s tím, že spolek Logopedia Vám může zasílat oznámení, včetně těch, které se týkají změn těchto Obchodních podmínek, a to prostřednictvím emailu nebo zveřejněním na webových stránkách Aplikace.
  4. Dohodli jsme se, že pokud Vy nebo my nevykonáváme nebo nevynucujeme výkon nějakého zákonného oprávnění podle platných právních předpisů v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo Aplikací, nebude to považováno za formální vzdání se takového oprávnění.
  5. V případě, že bude kterékoli ze zde uvedených ustanovení příslušným orgánem shledáno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude neplatnost tohoto ustanovení mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Obchodních podmínek. Zároveň bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení na základě dohody stran bez zbytečného odkladu nahrazeno ustanovením s co nejvíce podobným významem a stejným ekonomickým účinkem.
  6. Tyto Obchodní podmínky a náš smluvní vztah se řídí platnými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. K řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Obchodních podmínek jsou příslušné soudy České republiky.
  7. Kontaktní údaje spolku Logopedia jsou:
   • Adresa: Pod strašnickou vinicí 240/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika;
   • Email: info@afaslovnik.cz
 12. Aktualizace obchodních podmínek

  1. Spolek Logopedia je oprávněn tyto Obchodní podmínky upravovat a měnit. Účinnost těchto změn nastává zveřejněním nového znění těchto Obchodních podmínek na webu Aplikace na adrese: www.afaslovnik.cz. O této změně budete informováni v rámci Aplikace.
  2. Rozumíte a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Aplikaci po účinnosti aktualizovaných Obchodních podmínek, je spolek Logopedia oprávněn považovat to za souhlas s aktualizovanými Obchodními podmínkami.
  3. Tyto Obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 11.6.2020.